โลโก้เว็บไซต์ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีและการแสดงผลงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีและการแสดงผลงาน


        วันนี้ 12 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.พว.) ศุนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดกิจกรรมบริการวิชาการทางด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านนาโน และการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีและการแสดงผลงานการสื่อสารด้าน ว และ ท เพื่อการคัดเลือกระดับภูมิภาค  (Nanotechnology Science Comm. Contest) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อังกูร ว่างตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย เป็นประธานเปิดงานในโครงการดังกล่าว
      ข่าว   : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
      ภาพ  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย,  นายเจตนิพิฐ คันธะมาลา