โลโก้เว็บไซต์ โครงการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ชร.จัดโครงการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย โครงการส่งเสริมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ชร. เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณโสมวรรณ ทิพจร และคุณธีรศักดิ์ นรรัตน์ งานวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ให้ความรู้การใช้งาน ระบบแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และรองศาสตราจารย์ สุรชัย ขวัญเมือง วิทยากรให้ความรู้การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการทำ Work shop ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ณ ห้องประชุม บธ.2102 อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร.
          ภาพ/ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา