โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กันยายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 494 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     เนื่องด้วยกองการศึกษาเชียงราย งานกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่ดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้งานกิจการนักศึกษาสามารถดำเนินการส่งเอกสารการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้สัสดีจังหวัดในแต่ละจังหวัดตามภูมิลำเนาของนักศึกษาได้ทันกำหนด

                     ทั้งนี้กองการศึกษาเชียงราย งานกิจการนักศึกษา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่เกิดในปีพศ. ๒๕๔๖ ที่มีอายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ให้ดำเนินการส่งสำเนาเอกสารประกอบการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ตั้งบัดนี้ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานกิจการนักศึกษา อาคารศูนย์วัฒนธรรม ชั้น ๒ พร้อมนำเอกสารประกอบการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารดังต่อไปนี้

  1. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕)                         จำนวน ๒ แผ่น
  2. สำเนาใบสำคัญ (สด.๙ )                                                         จำนวน ๒ แผ่น
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน                                  จำนวน ๒ แผ่น
  4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(กรณีเปลียนชื่อ – สกุล)     จำนวน ๒ แผ่น
  5. กรอกเอกสารใบยื่นคำขอผ่อนผันทหาร (ห้องพยาบาล)              จำนวน ๑ แผ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรม เบอร์โทรศัพท์  ๐๙๕-๖๗๕๗๖๗๕

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา