โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงบ้านท่าฮ้อ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงบ้านท่าฮ้อ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                         บุคลากรงานบริการ  กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจิญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในบริเวณโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง) บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6  ตำบลทรายขาว และแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศให้ประชาชน ได้เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าไม้ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเผยแพร่ให้ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงบ้านท่าฮ้อ หมู่ 6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา