โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ จัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skills for School ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารธุรกิจฯ จัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skills for School ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skills for School ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ. เชียงราย ตามพันธกิจในการจัดการศึกษาโดยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา Soft Skills ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ Soft Skills ในการดำเนินชีวิต รวมถึงเป็นการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยได้แนะนำและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และเป็นทางเลือกในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรมในวันนี้สร้างความสุข ความสนุกสนาน และทำให้น้องๆ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้ ได้เข้าใจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ Soft Skills สำหรับการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคตของพวกเขออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา