โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และนำเสนอผลสัมฤทธิ์การจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และนำเสนอผลสัมฤทธิ์การจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1425 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ ดร.นพดล มณีเทียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา  

     โดยรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ของคณะอาจารย์และนักวิจัยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา พร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรม“ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน” ภายใต้โครงการ “90 โครงการสายน้ำแห่งการเทิดไท้พระพันปีหลวง”ของมหาวิทยาลัยฯ  และในโอกาสเดียวกันนี้ ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้มอบผลิตภัณฑ์ลำไยยัดใส้ทุเรียนอบแห้งหวานน้อย ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าพัลส์ (PEF) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงงานของนักศึกษา ให้กับนายกรัฐมนตรีอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา