โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนร่วม ด้านอุตสาหกรรมบริการและโรงแรมกับ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนร่วม ด้านอุตสาหกรรมบริการและโรงแรมกับ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 เมษายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 4 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, อาจารย์สุภัทรจิตต์   มะโนสด อาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์, อาจารย์อนิรุจ  สงค์ธนาพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์ภาษา, และคณาจารย์ประจำคณะบริหารและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนร่วม ด้านอุตสาหกรรมบริการและโรงแรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์ เพื่อร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดความสำเร็จในชีวิต พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ณ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ ณชจันทร์ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา