โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งมอบเล่มผลการดำเนินงานวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งมอบเล่มผลการดำเนินงานวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 687 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ที่ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, หัวหน้าโครงการวิจัยฯ  และคณะทำงานโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด (Development Guideline of Competitiveness of Chiangrai City Cooperatiive Limited) ส่งมอบผลงานวิจัยให้กับ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้นำไปประยุกต์ใช้กับนครเชียงรายต่อไป  พร้อมกันนี้ยังไปเข้าหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนในจังหวัดเชียงราย เพื่อรังสรรค์ให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจังหวัดเชียงราย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา