โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ณ ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ณ ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้แก่มหาวิทยาลัย) เฟส 1 มทร.ล้านนา เชียงราย  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
                      โดยในวันนี้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้แก่มหาวิทยาลัย) เฟส 1 มทร.ล้านนา เชียงราย ได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ภายใต้กิจกรรมการแปรรูปปลานิล ณ วัดหัวฝาย โดยมีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาพัฒนาแพ็คเกจเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและขยายช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน  
                      นอกจากนนี้คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้แก่มหาวิทยาลัย) เฟส 1 มทร.ล้านนา เชียงราย  ยังได้ร่วมรับฟังการรายงานผลการประกวดแข่งขัน U2T NATIONNAL HACKATHON ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันทีม U2T ทั่วประเทศ จากทีมที่สมัครเข้าร่วมทั้งหมด 965 ทีม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนาภรณ์  นรรัตน์ และทีมงาน U2T ตำบลสันกลาง นำเสนอรายงานผลการแข่งขัน นอกจากนีอาจารย์สมควร สวนแพง ได้ส่งมอบชุดต้นแบบการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ช. ที่ได้ใช้ในการให้ความรู้กับชุมชน เรื่องการซ่อมเครื่องมือทางเกษตร หลังจากได้มีการอบรมเสร็จแล้ว จึงได้มอบให้ทาง อบต.สันกลาง เพื่อให้ทางตำบลสันกลางนำไปใช้งานต่อไป  
                      พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้แก่มหาวิทยาลัย) เฟส 1 มทร.ล้านนา เชียงราย ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบ่อปลาของ คุณอานนท์ โอต๊ะแปง บ่อปลาต้นแบบที่ได้นำเทคโนโลยีการเติมอากาศไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริง ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย U2T ต.สันกลาง เป็นผู้ติดตั้งและดูแล คอยให้คำแนะนำช่วยหลือ
                      สำหรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 2UT NATIONNAL HACKATHON ในระดับประเทศนี้ ทางทีมงาน U2T ต.สันกลาง ได้เล่าถึงความเป็นมาของการดำเนินงาน โดยเริ่มจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล การสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริงเพื่อนำข้อมูลที่ได้นั้นมาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเกิดประโยชน์ในการดำเนินงานมากที่สุด โดยให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำ ลงบ่อจริง ซึ่งคณะทีม U2T ต.สันกลาง ได้ลงพื้นที่และทำงานอย่างหนัก เพื่อให้เกิดผลผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด จึงทำให้ทางทีมงาน U2T ต.สันกลาง ได้รางวัลนี้มา ถือได้ว่าเป็ความภาคภูมิใจของทีมงาน U2T ต.สันกลาง  หนึ่งในนักศึกษาของทีม U2T ต.สันกลาง ได้เล่าว่าในคณะที่เพื่อนคนอื่นๆ ยังนั่งเล่นเกมส์อยู่นั้น เขาจะต้องไปลงพื้นที่บ่อปลาเพื่อดูการทำงานของเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำ นอกจากนี้ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนที่ไม่ใช่เพียงแค่เรียนทฤษฎีในห้องเรียนเท่านั้น การได้ปฏิบัติงานจริงของเราทำให้พวกเขาเข้าใจหลักต่างๆ สูตรการคำนวนการหาค่าต่างๆ ว่ามีความสำคัญอย่างไร ถือได้ว่า โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้แก่มหาวิทยาลัย) หรือ U2T นี้ เป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งชาวบ้านได้บูรณาการความรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา