โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการบัญชีและธุรกรรมทางการบัญชีออนไลน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการบัญชีและธุรกรรมทางการบัญชีออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 18 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 686 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        วันที่ 18 กันยายน 2564 สาขาการบัญชีได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการบัญชีและธุรกรรมทางการบัญชีออนไลน์ ในหัวข้อ "Digital Disruption, Digital Asset & Digital Transformation of Accounting" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการทำงานทางด้านวิชาชีพบัญชีในอนาคต....

                       โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร. อุเทน  เลานำทา ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล (UDA) รองศาสตราจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และท่านอาจารย์นที  ศรีสุทธิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา