โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรเข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการผลิตเตาเผาขยะติดเชื้อและการใช้เทคโนโลยี Micro Nano Bubble ฟองอากาศขนาดจิ๋วเพื่อแก้ไขปัญหาปลาน็อคน้ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรเข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการผลิตเตาเผาขยะติดเชื้อและการใช้เทคโนโลยี Micro Nano Bubble ฟองอากาศขนาดจิ๋วเพื่อแก้ไขปัญหาปลาน็อคน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        วันที่ 17 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี (เชียงราย) คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ ลานเอนกประสงค์บ้านเมืองกาญจน์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
                       สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 นี้เป็นหนึ่งในโครงการ อบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการแก้ไขปัยหาให้กับประชาชนรองรับโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม ซึ่งผลการประชาคม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ นั้นมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ และการกำจัดยังไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงจึงได้เชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายใน 2 หัวข้อคือ 1. การผลิตเตาเผาขยะติดเชื้อ โดย ผศ.วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ และ ผศ.จิรพัฒน์พง์  เสนาบุตร หัวข้อที่ 2 การใช้เทคโนโลยี Micro Nano Bubble ฟองอากาศขนาดจิ๋วเพื่อแก้ไขปัญหาปลาน็อคน้ำ โดย ผศ.ดร.รัตนาพร  นรรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเติมเป็นจำนวนมาก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา