โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ อาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ อาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                       วันที่ 15 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ อาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมงาน โดยการจัดงานได้คำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) โดยได้แบ่งการจัดงานออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย เพื่อเว้นระยะห่าง โดยในช่วงเช้ามีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณาจารย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับอาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม โดยการจัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมมอบของที่ระลึก
                       และในภาคบ่ายได้มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, คุณรัญชนา   นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และบุคลากร เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา