โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการจัดการธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MG Presentation Beyond Training ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการจัดการธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MG Presentation Beyond Training ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 10 กันยายน 2564 หลักสูตรการจัดการธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MG Presentation Beyond Training” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะการนำเสนอและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ รวมถึงทักษะในการสื่อความหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมการเสริมสร้างทักษะของนักการจัดการด้วยการนำเสนออย่างมืออาชีพ ก่อนออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการพูดและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์ มาบรรยายและเสริมศักยภาพในหัวข้อ “ศิลปในการพูดและทักษะในการสื่อสารเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ” และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอผลงาน อาจารย์บุญยรัตน์  อ่ำสุรา มาให้ความรู้และเพิ่มทักษะในหัวข้อ “นักนำเสนอมือใหม่ สู่มืออาชีพ” โดยจัดอบรมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และรูปแบบ Onsite ณ ห้อง บธ.2101 อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หน่วยประชาสัมพันธ์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรการจัดการ ที่ได้เอื้อเฟื้อภาพข่าวและเนื้อข่าวคะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา