โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการจัดการธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะวิชาชีพ MG Talent” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการจัดการธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะวิชาชีพ MG Talent” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     หลักสูตรการจัดการธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะวิชาชีพ MG Talent” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักการจัดการให้กับนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะวิชาชีพ MG Talent สู่การจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจากเจ้าของธุรกิจจำหน่ายสปอร์ตบรา ราคาส่ง คุณ ณัฏฐธิดา คำขา มาเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจออนไลน์ โดยจัดอบรมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และรูปแบบ Onsite ณ ห้อง บธ.2101 อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา