โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดอกเรืองบานที่บุญเรือง เพื่อพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดอกเรืองบานที่บุญเรือง เพื่อพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดอกเรืองบานที่บุญเรือง เพื่อพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

                 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.สุบิน ใจทา และอาจารย์สุภัทรจิตต์  มะโนสด อาจารย์ประจำ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดอกเรืองบานที่บุญเรือง ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปดอกดาวเรืองครบวงจร เพื่อพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

                 โดยโครงการดอกดาวเรืองบานที่บุญเรือง ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปดอกดาวเรืองครบวงจร เพื่อพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยวนี้ เป็นหนึ่งในภารกิจเมืองเชียงของ ที่แบ่งมิติออกเป็น ๔ มิติ ได้แก่ เมืองศูนย์กลางการคมนาคมครบทุกมิติ เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวครบวงจร เมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนที่หลากหลายและเมืองศูนย์กลางเกษตรสีเขียว ซึ่งมีกำหนด "กลยุทธ์เชิงพื้นที่" การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พื้นที่อำเภอเชียงของ ในรูปแบบ "ดาว ๗ แฉก" (Chiang Khong the Star) มีองค์ประกอบตามลักษณะเด่น (ของดี/แลนด์มาร์ก) ของแต่พื้นที่ ๗ ตำบล ที่มีความเชื่อมโยงกัน มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อทำให้อำเภอเชียงของเป็นเมืองที่มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต้คำขวัญเชิงยุทธศาสตร์ "Chiang Khong Best Destination เชียงของเมืองปลายทางแห่งความสุขที่หลากหลาย"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา