โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงราย ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงราย ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงราย ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เพื่อเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์การเกิดจุดความร้อน (Hotspot) และคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานด้านไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 วิเคราะห์ SWOT Analysis ปัจจัยทางกายภาพ สภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ งบประมาณ การประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน การใช้กฎหมายบังคับ วิเคราะห์หมอกควันของประเทศเพื่อนบ้าน การจัดชุดปฏิบัติการและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารจัดการ/การสั่งการ เป็นต้น ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา