โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Personality Catwalk ให้กับนักศึกษาหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นนักคิด ด้วยบุคลิกแบบ Smart Manager | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Personality Catwalk ให้กับนักศึกษาหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นนักคิด ด้วยบุคลิกแบบ Smart Manager

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มีนาคม 2563 โดย นายณรงค์ฤทธิ์ สมใจ จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Personality Catwalk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม รหัสวิชา BBABA203 ณ ห้อง บธ.2111 ตึกคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนีนุช เร็วการ อาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์กรปภา จันทราพูน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการเสริมสร้างบุคลิกภาพตนเองในด้านการแต่งกายและการพูด ผ่านกิจกรรม Personality Catwalk เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็น Smart Manager โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 36 รายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา