โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Personality Catwalk ให้กับนักศึกษาหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นนักคิด ด้วยบุคลิกแบบ Smart Manager | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Personality Catwalk ให้กับนักศึกษาหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นนักคิด ด้วยบุคลิกแบบ Smart Manager

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Personality Catwalk ให้กับนักศึกษาหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นนักคิด ด้วยบุคลิกแบบ Smart Manager
วันที่ 17 มีนาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Personality Catwalk ซึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา