โลโก้เว็บไซต์ รายละเอียด การจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายละเอียด การจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มกราคม 2563 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 3326 คน

(175) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานในองค์กร โดยมอบหมายให้  ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย

        ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2563 สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีความสนใจ  โดยสามารถลงทะเบียนและเข้ารับการทดสอบตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ตารางการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ >>> คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งานระบบการสมัครสอบ-การฝึกอบรม >>> คลิกที่นี่

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา