เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในพิธีเปิด “เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย” ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย นครเชียงราย ตั้งอยู่ ยัง ร.ส.พ. เดิม ถนนบรรพปราการ อ.เมืองเชียงราย  โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานดังกล่าว และได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลากหลาย เช่น ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา จำนวน 5 แห่ง  ที่ดำเนินการตรวจหาสารพิษตกค้างในอาหารที่ศูนย์ฯ แห่งนี้  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.เมืองเชียงราย อีก 15 แห่ง ซึ่งจะเป็นการร่วมกันกับเทศบาลนครเชียราย ในการสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนให้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยดังกล่าวด้วย รวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงราย 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.kaokrai.com/271219-3/