โลโก้เว็บไซต์ นศ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 59

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 3663 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 26 มิถุนายน 2559 มณฑลหารบกที่38 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษ ภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรง และแนวทางแก้ปัญหา รณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา (เยาวชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

    ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน นำและกำกับดูแลนักศึกษาจำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ มณฑลหารบกที่38 เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา