โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดอบรม mBot Starter Challenge 2019 (การแข่งขันอัจฉริยะสมองกล) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดอบรม mBot Starter Challenge 2019 (การแข่งขันอัจฉริยะสมองกล)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 428 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่  3 สิงหาคม 2562 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดกิจกรรมอบรม mBot Starter Challenge 2019 (การแข่งขันอัจฉริยะสมองกล) เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนและนักศึกษา อายุระหว่าง 8-18 ปี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการต่อยอดในการเรียนอนาคตหรือชีวิตประจำวัน ณ ห้อง Innovation อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา