โลโก้เว็บไซต์ โครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและผลสะท้อนกลับการปฏิบัติสหกิจ/ปัจฉิม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและผลสะท้อนกลับการปฏิบัติสหกิจ/ปัจฉิม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ศูนย์สหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและผลสะท้อนกลับการปฏิบัติสหกิจ/ปัจฉิมนิเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ทิพจร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 และห้องบรรยาย 1 อาคารอำนวยการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา