โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-03-31

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                       วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.30  น. งานบริการ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคระกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจราย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  อย่างพร้อมเพรียง เพื่อกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและวางแผนกา... >> อ่านต่อ


บุคลากร มทร.ล้านนา ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี 64
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล ข่าวบุคลากร

ตามที่หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือน โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดังนี้ ๑.รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก ๒.รองศาสตราจารย์เดชา นาวานุเคราะห์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา