โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-01-27

เชิดชูเกียรติ นักศึกษาพืชศาสตร์ นักกีฬายิงปืน จ.พิษณุโลก
พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มกราคม 2565   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก​   พร้อมด้วย อาจารย์สาขาพืชศาสตร์  มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแสดงความยินดีให้กับ นายธนกร  โตสวัสดิ์  นักศึกษาชั้น วท.บ.2.1A  หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  นักกีฬายิงปืนของจังหวัดพิษณุโลก  ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬายิงปืน  ประเภทปืนสั้นยิงช้า  บุคคลชาย (สถิติ 516-6X คะแนน) ... >> อ่านต่อ


ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,719,320.18 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทสิบแปดสตางค์) ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย >> อ่านต่อ


งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลพาน ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                         วันที่ 27 มกราคม 2565 งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้ารับการรับวัคซีนโคโรนา 209  ณ ใต้ถุนอาคารวิทยบริการและเทคโนโลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในการเดินทางไปรับวัคซีนโคโรนา 2019  ซึ่งเน้นการจัดการจัดพื้นที่เว้... >> อ่านต่อ


UNESCO เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2022-2023
พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565 / ข่าวบริการ ข่าวทุน/วิจัย

          UNESCO เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2022-2023 จากหน่วยงาน/สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกที่ประสงค์รับงบประมาณสนับสนุนจาก UNESCO เพื่อดำเนินโครงการใด ๆ ในสาขาที่อยู่ภายใต้แผนงานของ UNESCO โดยโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1. โครงการระดับประเทศ (National) จะได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 26,000 เหรียญสหรัฐ 2. โครงการระดับอนุภูมิภาค (Subregional) หรือระหว่างภูมิภาค (Interregiornal) จะได... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา