โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  ประจำปี 2561 โดยหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ NECTEC
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561

              หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยเกิดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการโครงการ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านเก่า) ,โรงเรียนบ้านโป่งแด... >> อ่านต่อ


การประชุมปรึกษาหารือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรและการบริหารจัดการ
อังคาร 18 กันยายน 2561

วันที่ 18 กันยายน 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรและการบริหารจัดการ โดยมี คณบดี คณะผู้บริหารจาก มทร.ล้านนา ร่วมกับ รองคณบดี หัวหน้าสาขา และหัวหน้าหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม STEM ให้กับนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย
พุธ 8 สิงหาคม 2561

            วันที่ 8 สิงหาคม 2561ทีมงานสะเต็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Straw roller coaster ให้กับนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โดยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดแบบ STEM คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาบูรณาการความรู้ที่เคยเรียนมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ในแบบของตนเอง สร้างความสนุกสนาน ความสุขใน... >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์
จันทร์ 6 สิงหาคม 2561

           สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย  มทร.ล้านนา เชียงราย กล่าวรายงาน โดยโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู... >> อ่านต่อ


ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ร่วมกับ (สวทช.) ภาคเหนือและ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากกระบวนการคิดแบบสะเต็ม
ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561

                 วันนี้ (3 สิงหาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แบบ STEM Education ในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยเป็นความร่วมมือในการทำงานระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มทร.ล้านนา เชียงราย และทีมสะเต็มร... >> อ่านต่อ


กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Smart City) 2561
พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561

            วันนี้ (2 สิงหาคม 2561) เวลา 9.00 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมการรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย  ครั้งที่ 1 ตามโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน จังหวัดเชียงราย (Smart City) 2561 โดยมีคณะกรรมภารภายในเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย มอบสื่อการเรียนการสอนแบบ STEM Education ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเสา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
พุธ 1 สิงหาคม 2561

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์สุจิตรา  จีนะวงษ์ หัวหน้าสำนักงานบริหารเขตพื้นที่ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทีมงาน STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าทำกิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบ STEM Education ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ในระหว่างวันที่ 31กรกฎาคม  - 1  สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองเสา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยได้นำเอาความรู้การจัดทำการเรียนการสอนแบ... >> อ่านต่อ


งานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI 2018
จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561

    มทร.ล้านนา เชียงราย (คณะวิศวกรรมศาตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) ร่วมกับ ECTI Association หรือ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ  จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้ชื่องาน  ECTI-CON 2018, July 18 – 21, Chiang Rai, Thailand เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในหมวดหมู่ ดังนี้  1.Electrical Engineering/Electronics 2. Computer  3.Telecommunications 4.Info... >> อ่านต่อ


ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา เข้าติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอน
ศุกร์ 6 กรกฎาคม 2561

           วันที่ 6 กรกฏาคม 2561  ผู้ทรงคุณวุฒินำโดย ดร.อรุณี  ยศบุตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าติดตามผลการดำเนินงานและประเมินความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอนหมู่ 7 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีอาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ, อาจารย์อวยพร ต๊ะวัน อาจารย์สาขาวิชาการตลาด หัวหน้าโครงการย่อยการออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ "หอม... >> อ่านต่อ


ทีมงานสะเต็ม (STEM) มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ รร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม
พุธ 4 กรกฎาคม 2561

               วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) ทีมงานสะเต็ม (STEM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยได้นำเอากิจกรรมที่ชื่อว่า "เรือมาหาสมบัติ " ให้นักเรียนได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยใช้ความรู้จาก STEM EDUCATION อันประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 209


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา