โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทุน/วิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทุน/วิจัย

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI 2018
จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561

    มทร.ล้านนา เชียงราย (คณะวิศวกรรมศาตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) ร่วมกับ ECTI Association หรือ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ  จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้ชื่องาน  ECTI-CON 2018, July 18 – 21, Chiang Rai, Thailand เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในหมวดหมู่ ดังนี้  1.Electrical Engineering/Electronics 2. Computer  3.Telecommunications 4.Info... >> อ่านต่อ


ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา เข้าติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอน
ศุกร์ 6 กรกฎาคม 2561

           วันที่ 6 กรกฏาคม 2561  ผู้ทรงคุณวุฒินำโดย ดร.อรุณี  ยศบุตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าติดตามผลการดำเนินงานและประเมินความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอนหมู่ 7 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีอาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ, อาจารย์อวยพร ต๊ะวัน อาจารย์สาขาวิชาการตลาด หัวหน้าโครงการย่อยการออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ "หอม... >> อ่านต่อ


คณะทำงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
พฤหัสบดี 28 มิถุนายน 2561

             วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ห จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำคณะทำงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ลงพื้นที่จริง ณ บ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือข้อมูลเบื้องต้นกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบถามปัญหาและความต้องการของชาวบ้านชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์   >> อ่านต่อ


รับสมัครทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์เพราพรรณ  เปลี่ยนภู่ ปีการศึกษา 2561
พุธ 27 มิถุนายน 2561

ประกาศ “ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์เพราพรรณ  เปลี่ยนภู่ ปีการศึกษา 2561”   ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์เพราพรรณ  เปลี่ยนภู่ ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย โดยมอบเป็นค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่มทร.ล้านนา เรียกเก็บจากนักศึกษา  จำนวน  29 ทุน ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา2560
พุธ 27 มิถุนายน 2561

หน่วยสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 1/2560 และ 2/2560 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้   นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนดังกล่าว ให้มารายงานตัวที่ห้องพยาบาล พร้อมเตรียมสำเนาบัตรนักศึกษา 1 แผ่นสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือสำเ... >> อ่านต่อ


พัฒนาชุมชนอำเภอพาน ร่วมกับ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมเพื่อหาข้อร่วมมือโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
จันทร์ 4 มิถุนายน 2561

           วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) เวลา 15.00 น. พัฒนาชุมชนอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรม 2.2.4 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน เพื่อร่วมกันทำข้อตกลงและ TOR ร่วมกัน โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา... >> อ่านต่อ


งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ SMART CITI และOTOP Mentor ประจำปีงบประมาณ 2561
จันทร์ 28 พฤษภาคม 2561

              วันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมชี้แจ้งรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ SMART CITI และOTOP Mentor ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว  รวมถึงขั้นตอนด้านเอกสารการเบิกจ่ายให้กับอาจารย์และน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอนวัตกรรมทางด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ Field Day 2561
อังคาร 22 พฤษภาคม 2561

             วันนี้(22พฤษภาคม2561) เวลา 8.30 น. คลินิกเทคโนโลยี วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรา นำโดย ดร.อนนท์  นำอิน รองผู้อำนวยการกองการศึกษาด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดบูธในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  Field Day ประจำปี 2561 เพื่อแสดงนวัตกรรมและผลงานการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อาทิ การทำแก๊สหุงต้มจากมูลสัตว์และเศษอาหาร เตาอั้งโล่ไร้ค... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับอุมศึกษาและบัณฑิตศึกษา
พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับอุมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html   >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 141


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา