โลโก้เว็บไซต์ สีไร   กันตุ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : สีไร กันตุ่น

มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะสแกนวัดอุณหภูมิ จากบริษัท การ์ดฟอร์ซ เอไอ กรุ๊ป จำกัด เพื่อทดลองใช้งาน
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 8 เมษายน 2564 นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะสแกนวัดอุณหภูมิ รุ่น iGuard-T1 จากบริษัท การ์ดฟอร์ซ เอไอ กรุ๊ป จำกัด เพื่อทดลองการใช้งาน โดยทางบริษัท การ์ดฟอร์ซ เอไอ กรุ๊ป จำกัด มีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะพร้อมระบบมัลติฟังก์ชั่น (Multifunction) ในการวัดอุณหภูมิอัตโนมัติแบบไม่ต้องสัมผัสกับบุคคล เพื่อส่งเสริมมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ติดตั้ง ณ จุดแส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 7 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอความเสี่ยงในการทำงานหลักในแต่ละด้าน และวิธีจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร  >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2563
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 2 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อดำเนินงานในระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ ห้องประชุมเชียงดา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จังหวัดลำปาง >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 1 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 ได้แล้วเสร็จตามปฏิทินการศึกษา กำหนดวันประกาศผลการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
พุธ 24 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 23 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคพิศสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขและแมวที่ถูกต้อง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสอบทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563
อังคาร 23 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

       ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดสอบทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22 - 31 มีนาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านภาษา สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2563
อังคาร 23 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการทำงาน ความรู้ ทักษะทางสังคม และคุณธรรมจริยธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาสแก่นักศึกษา พร้อมทั้งวิทยากรจากบุคลากรภายในให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินเอกสารการขอจบจากงานวิชาการ และใช้สวัสดิการประกันอุบั... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2563
จันทร์ 22 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ภาคเรียนที่ 3/2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการทำงาน ความรู้ ทักษะทางสังคม และคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวิทยาการให้ความรู้ความเข้าใจในการยื่นและจัดทำเอกสารในการฝึกงาน และการประกันอุบัติเหตุรวมทั้งความปลอดภัยในการทำงานโดยบุคลากรภายใน ณ ห้องกาสลอง อาคาร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า) ครั้งที่ 2/2564
จันทร์ 22 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 22 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 2/2564         เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้ใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่พัฒนาประเทศ พ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563
จันทร์ 22 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคเรียน ที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานจากการออกปฏิบัติงานจริงสหกิจศึกษา ผ่านการบรรยาย และโปสเตอร์ การจำหน่ายสินค้าจากแผนธุรกิจสินค้าชุมชน ของนักศึกษา ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 62


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา