โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การตลาดออนไลน์เพื่ออาชีพนักการตลาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 Tags : โครงการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การตลาดออนไลน์เพื่ออาชีพนักการตลาด

สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การตลาดออนไลน์เพื่ออาชีพนักการตลาด
อังคาร 12 มกราคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การตลาดออนไลน์เพื่ออาชีพนักการตลาด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณพิษณุกร จิตจำนง หัวหน้างานบริการเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการใช้ระบบส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา