โลโก้เว็บไซต์ ระชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ระชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 352 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ตามที่ ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น 
มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ 28 ม.ค. - 19 ก.พ. 62 ผ่าน 3 ช่องทาง

1. ลงทะเบียนออนไลน์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/

2. ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือท้องถิ่น (เขตที่ต้องการใช้สิทธิ์) โดยใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตัว

3. ส่งคำขอทางไปรษณีย์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนาแล้ว

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา