โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปัญหาปลาน๊อคน้ำตายในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปัญหาปลาน๊อคน้ำตายในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 408 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 24 มกราคม 2562 อาจารย์ชัยยุทธ  นนทะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจากองค์การบริการส่วนตำบลสันกลาง บรรยายให้ความรู้เรื่อง ปัญหาปลาน๊อคน้ำตายในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงตามหลักวิชาการจากผลงานวิจัย ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในโครงการ "สถานีกู้ชีพปลานิล" เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้กับการเลี้ยงปลารวมทั้งเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการการเลี้ยงปลานิล ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา