โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-01-24

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปัญหาปลาน๊อคน้ำตายในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

             วันที่ 24 มกราคม 2562 อาจารย์ชัยยุทธ  นนทะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจากองค์การบริการส่วนตำบลสันกลาง บรรยายให้ความรู้เรื่อง ปัญหาปลาน๊อคน้ำตายในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงตามหลักวิชาการจากผลงานวิจัย ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในโครงการ "สถานีกู้ชีพปลานิล" เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้กับการเลี้ยงปลารวมทั้งเข้าใ... >> อ่านต่อ


บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ
พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

           บุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุม วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)  6 เขตพื้นที่ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เชียงราย เพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับระบบสารบรรณ เพื่อให้บุคลากรมีการทำงานไปในทิศทางเดี่ยวกัน  >> อ่านต่อ


สาขาวิชาการจัดการ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง SMEs ปรับตัวอย่างไร? สู่การเป็น SMART ENTERPRISE
พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

         วันนี้ (24 มกราคม 2562) เวลา 9.00 น. สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "SMEs ปรับตัวอย่างไร? สู่การเป็น SMART ENTERPRISE" โดยได้รับเกียรติจากคุณยุวนิตย์  ทิศสกุล ผู้บริหารร้านอาหารสบันงา จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ และมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง โดยกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา