โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ณ มทร.ล้านนา ตาก โดยได้รับรางวัล
1. รางวัลนำเสนอภาคบรรยาย ดีเด่น กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
    หัวข้อ เรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยกรอบเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจรวีวรรณกล้วยกรอบ อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา
    โดย ผศ.ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี , อาจารย์ภัทราพร  สมเสมอ , นายจักรกฤษ   เขียวคำปัน , นายศุภกิจ  จันทร์แก้ว และนางสาวสุพนิตา ยะทะ 
2. รางวัลนำเสนอภาคโปสเตอร์  ดีเด่น กลุ่มสาขางานวิจัยรับใช้สังคม
    หัวข้อ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปจากเห็ดหอม ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
    โดย อาจารย์สุวิสา  ทะยะธง  อาจาย์กุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล อาจารย์นิคม  ธรรมปัญญา  นางสาวนิโลบล  ปวงงามและนางสาววริยา  ยอดปั๋น
3. รางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ประเภทผลงานสร้างสรรค์ชนะเลิศอันดับที่ 3  เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกลาบ บ้านสันผักแค ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
   เจ้าของผลงาน อาจารย์วรรธนะรัตน์  ไชยวงศ์ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา