โลโก้เว็บไซต์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงราย จัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงราย จัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 744 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารวิทยบริการ เวลา 15:00 – 17:30 น. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานนักศึกษาที่เป็นผลผลิตจากการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ ศิลปะการใช้ชีวิต เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านการนำเสนอปากเปล่าและโปสเตอร์ รวมถึงการได้เปิดพื้นที่แก่นักศึกษาได้สะท้อนถึงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร การกล้าแสดงออก บุคลิกภาพ และการทำงานเป็นหมู่คณะ ตามความมุ่งหวังในลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อีกประการหนึ่ง โดยผลงานที่นำเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานประเภทนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการคิด และผลิตภัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 72 ผลงาน โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 40 คนที่ให้เกียรติมาประเมินการนำเสนอผลงานของนักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานที่เป็นอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นมากกว่า 250 คน

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา