โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาวัด ณ วัดโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาวัด ณ วัดโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 624 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “จิตอาสา พัฒนาวัด” ซึ่งเป็นโครงการในรายวิชาองค์การและการจัดการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเกี่ยวกับการดูแล รักษาความสะอาดวัด อันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของวัดโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้บริการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาจิตอาสาอย่างยั่งยืนตลอดจนการฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำกิจกรรมร่วมกันให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี เป็นผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา