โลโก้เว็บไซต์ โครงการตลาดอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้อง ณ โรงเรียนโรงช้างวิทยาคม อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการตลาดอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้อง ณ โรงเรียนโรงช้างวิทยาคม อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กันยายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1005 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันนี้ (25 กันยายน 2561) นักศึกษาหลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการตลาดอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้อง ณ โรงเรียนโรงช้างวิทยาคม ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) และฝึกการเสียสละเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเป็กิจกรรมในรายวิชาการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมี อาจารย์ณฐมน  ทรัพย์บุญโต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา