โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (ทีมงาน STEM) มทร.ล้านนา เชียงราย ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบ STEM อย่างยั่งยืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทีมงานพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (ทีมงาน STEM) มทร.ล้านนา เชียงราย ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบ STEM อย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 กันยายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ทีมงานพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (ทีมงาน STEM) มทร.ล้านนา เชียงราย สร้างเครือข่ายการบูรณาการการเรียนการสอน แบบ STEM โดยเอาความรู้ทางด้ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้ารวมกัน ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยในระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม และวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ทีมงานพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (ทีงาน STEM) มทร.ล้านนา เชียงราย ได้เข้าอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบ STEM Education ให้กับโรงเรียนเครือข่าย และเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวผ่านกิจกรรมสะเต็ม  โดยได้ให้นักเรียนและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายลองเขียนโปรแกรมสร้างหุ่นยน โดยผ่านกิจกรรมที่เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ อาทิ การให้อาหารสัตว์เป็นเวลา การเปิดปิดไฟผ่านมือถือ การตั้งการบรรเลงเพลงอัตโนมัติโดยผ่านโปรแกรม อิเล็กทรอนิกส์ และยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดค้นกิจกรรมที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุก ณ โรงเรียนเทศบาล 6 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<

ภาพ: กวินวุฒิ สุทธนะ, กิ่งกานต์  สาริวาท

ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา