โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอโครงการพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอโครงการพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1074 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงาย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร   ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ อาจารย์กุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด อาจารย์นิวัฒน์ชัย  ใจคำ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และอาจารย์จำเริญ เกตุแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอโครงการ"พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ ต.เจริญราษฏร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา”  ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ของธนาคารออมสิน ณ ลานโปรโมชั่น 3 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนักศึกษาที่ร่วมดำเนินโครงการได้แก่ 
 1. นายจักรกฤษ  เขียวคำปัน  นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
2. นายศุภกิจ  จันทร์แก้ว  นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
3. นางสาวสุพนิตตา  ยะทา  นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
4. นางสาวนิโลบล  ปวงงาม  นักศึกษาหลักสูตรการตลาด
5. นางสาวพิมพาภรณ์  ชัยนันท์  นักศึกษาหลักสูตรการตลาด
6. นายชนาธิป  แย้มอ้นสุข  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
7. นายยุทธพงษ์  ตาระปิน  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
8. นายจารุวัฒน์  ขุนเทา  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
9. นายนิธิกุล  ก๋าวีวง  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
10. นายอุดร  ใจกันทา  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท

ภาพ: กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา