โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 649 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย  มทร.ล้านนา เชียงราย กล่าวรายงาน โดยโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์นั้นมีเป้าหมายที่จะพลักดันเกษตรกรให้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรแบบดังเดิมสู่การทำเกษตรอินทรีย์และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านสุขภาพและการเป็นอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์คือ ให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจหลักในการทำเกษตรอินทรีย์ สามารถผลิตปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และน้ำหมักชีวภาพจากเศษพืชในครัวเรือนได้และตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพและตรวจเลือดของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อหาสารเคมีที่ตกค้างในเลือดจากสิ่งที่รับประทาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้บริการในการตรวจสุขภาพและตรวจเลือด และนอกจากนนี้ยังมีการสานเสวนาจากวิทยากรคุณชัยรัตน์  ทับทอง ประธาน วิสาหกิจชุมชน วิถีเกษตรพอเพียงแม่ลาว, คุณจิรพิบูลภพ  สีดารักษา นักเรียนชาวนาอัจฉริยะ บางตะไนย์ รุ่นที่6 ทำเกษตรโครงการ1ไร่1แสน เชียงราย,  คุณศิวตา  เตชะเนตร โครงการคนกล้าคืนถิ่น, ว่าที่ ร.ต. ชัยกฤต. พรมมา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, และดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการจะจัดในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าดอยสะเก็น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<
ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา