โลโก้เว็บไซต์ การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มิถุนายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 632 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ

จุดที่ 1  รับเอกสาร

ณ จุดแจกเอกสาร (หน้าห้องประชาสัมพันธ์)

เอกสารที่จะได้รับ

 •  แบบฟอร์มตรวจเอกสารและหลักฐานการรายงานตัว                       จำนวน  1 ฉบับ
 • แบบฟอร์มการเปิดบัญชีของธนาคารกสิกรไทยเพื่อทำบัตรนักศึกษา        จำนวน  1 ฉบับ
 • กำหนดการปฐมนิเทศและ อบรมจริยธรรม                                  จำนวน  1 ชุด
 • เอกสารกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา                                       จำนวน  1 ชุด

จุดที่ 2  จุดตรวจเอกสาร

นักศึกษาต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจำนวน 2 ชุด รายละเอียดดังนี้

ชุดที่  1 

 1. แบบฟอร์มตรวจเอกสารและหลักฐานการรายงานตัว                     จำนวน 1 ฉบับ
 2. แบบกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาสั่งพิมพ์จากระบบทะเบียน (สำหรับรายงานตัว)จำนวน  1  ฉบับ
 3. แบบกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาสั่งพิมพ์จากระบบทะเบียน (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)  จำนวน  1  ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา                    จำนวน  2  ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา                                         จำนวน  2  ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชนของบิดา                              อย่างละ 1  ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชนของมารดา                           อย่างละ 1  ฉบับ
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)                                         จำนวน  2  ฉบับ
 9. สำเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์                                  จำนวน  3  ฉบับ
  เซนต์รับรองสำเนาทุกแผ่น

ชุดที่ 2 

 1. แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ต้องไม่หมดอายุ รูปใบหน้าชัดเจน เซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน  1 ฉบับ

จุดที่ 3  ยื่นเอกสารรายงานตัว

นำเอกสารที่ตรวจสอบแล้วทั้ง 2 ชุด (ต้องมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ) ยื่น ณ จุดรับรายงานตัว เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการรายงานตัว

หมายเหตุ :  สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนต้องมีวันสำเร็จการศึกษา ไม่เกินวันที่ 25 มิถุนายน 2561 

หากนักศึกษานำเอกสารมาไม่ครบสามารถนำส่งเอกสารเพิ่มเติมที่งานวิชาการ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 หากพ้นกำหนดทางมหาวิทยาลัยฯถือว่าการรายงานตัวไม่สมบูรณ์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา