โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมการจัดการความรู้ : การปรับปรุงกระบวนการทำงาน กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมการจัดการความรู้ : การปรับปรุงกระบวนการทำงาน กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 347 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) เวลา 9.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการจัดการความรู้ : การปรับปรุงกระบวนการทำงาน กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนปรับพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองาบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ หัวหน้างานและหัวหน้าหลักสูตรเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานประเด็นดังกล่าว  ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท

ภาพ: ชื่นหทัย  เสมอจิต


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา