โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงรายได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับยอดเยี่ยม จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561(ครั้งที่ 3) ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงรายได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับยอดเยี่ยม จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561(ครั้งที่ 3) ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 2299 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 นายพงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้านำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561(ครั้งที่ 3) ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Multi Nation Conference on Imformatics, Agriculture, Management, Business administation, Engineering, Sciences and Technology) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับยอดเยี่ยม เรื่อง การศึกษาลักษณะการพังทลายของคันดินจากการรั่วซึมระหว่างรอยต่อท่อใต้คันดิน ในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

รายงาน:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา