โลโก้เว็บไซต์ 2018-05-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-05-25

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงรายได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับยอดเยี่ยม จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561(ครั้งที่ 3) ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

                 นายพงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้านำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561(ครั้งที่ 3) ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Multi Nation Conference on Imformatics, Agriculture, Management, Business administation, Engineering, Sciences and Technology) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและได้รับรางวัลก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงและโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.แววดาว  พรมเสน  ผู้ช่วยรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และอาจารย์ณฐมน  ทรัพย์บุญโต หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับท่านสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และอาจารย์แนะแนวโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา