โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ 61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ 61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 4240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่
รอบ 1 – 5

**** ให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกรอบ กรอกข้อมูลในระบบ https://regis.rmutl.ac.th ****

กำหนดการ

วันที่

1. ให้นักศึกษาใหม่กรอกประวัติในระบบ ที่ https://regis.rmutl.ac.th

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 15 มิถุนายน  2561

2. รับมอบตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
( ให้ น.ศ ใหม่ พิมพ์ ใบกรอกประวัติจากเว็บ https://regis.rmutl.ac.th มายื่นในวันรายงานตัว)

15 มิถุนายน  2561

3. ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่

18 มิถุนายน 2561

4. อบรมจริยธรรม รุ่น 1 สำหรับ น.ศ. คณะบริหารฯ

19 – 20  มิถุนายน 2561

5.อบรมจริยธรรม รุ่น 2 สำหรับ น.ศ. คณะวิศวกรรมฯ

22 – 23  มิถุนายน 2561

6. เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมฯ  19 – 21  มิถุนายน 2561
7. เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะบริหารฯ  21 – 23  มิถุนายน 2561

8. ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง(น.ศ.รหัส 61) https://regis.rmutl.ac.th

18 – 19  มิถุนายน 2561

9. ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

24 มิถุนายน 2561
คณะบริหารฯ  เวลา 08.00 – 12.00 น.
คณะวิศวกรรมฯ เวลา 13.00 – 16.00 น.

10. วันเปิดภาคการศึกษา 1/2561

25 มิถุนายน 2561

11. น.ศ. 61 ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน

25 มิถุนายน 2561 – 24 กรกฎาคม 2561

12.ลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายวิชา https://regis.rmutl.ac.th

25 มิถุนายน 2561 –  8 กรกฎาคม 2561

13. อ.ที่ปรึกษา อนุมัติการลงทะเบียน และให้ น.ศ. พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน s03 เพื่อเป็นหลักฐาน

25 มิถุนายน 2561 – 11 กรกฎาคม 2561






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา