โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบ Tourism Gatewa | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการพัฒนาระบบ Tourism Gatewa

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 374 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการภาคการท่องเที่ยว ตามแนวนโยบายของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) เพื่อให้บริการผู้ใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติและ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเป็นระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ของประเทศ โดยจ้างบริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จํากัด เป็นผู้รับจ้างดําเนินโครงการฯ
              ในการนี้ จังหวัดเชียงราย ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าถึงบริการ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ประกอบด้วย เว็บไซต์ : https://thailandtourismdirectory.go.th Application : Thailand Tourism Directory ทั้ง IOS และ Android Facebook : Thailand Digital Tourism Center และทาง Line ID : motsdt เพื่อส่งเสริมการใช้ งานระบบดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว โดยการลง Banner บนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่าน ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่าน มีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ เช่น แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น และประสงค์จะนําข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางและบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (Nation Tourism Centralized Database for services) สามารถประสานและสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ส่วนกลาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔ ๘๒๑๔ ๔๔๔๒

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา