โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ หลักสูตร : การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ หลักสูตร : การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 523 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (20 มีนาคม 2561) งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ร่วมกับ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ หลักสูตร : การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 6 อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ และมีคณะวิทยากรนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี  นุกูลคาม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าที่ รอ.ปิยะเกียรติ  ลิ้มประยูรวงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย มาอบรมให้ความรู้เรื่อง วิธีปฏิบัติและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ นางสาวภัทรชดา  ศรีอ้วน นักวิชาการคลังชำนาญการ มาให้ความรู้เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ นางมิสสราญ  ศรอร่าม นักวิชาการคลังชำนาญการ มาให้ความรู้เรื่อง กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง นางพรจันทร์  สุริยา  นักวิชาการคลังชำนาญการ มาให้ความรู้เรื่อง ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และนางบุญเวส  เสาร์รังษี นักวิชาการคลังชำนาญการ มาให้ความรู้เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการฝึกอบรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ภาพ/ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาท

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา