โลโก้เว็บไซต์ นศ. มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการสร้างต้นแบบผู้นำนักศึกษาเพื่อมุ่งเสริมสร้างการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ. มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการสร้างต้นแบบผู้นำนักศึกษาเพื่อมุ่งเสริมสร้างการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 247 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ผู้นำนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการสร้างต้นแบบผู้นำนักศึกษาเพื่อมุ่งเสริมสร้างการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี รอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีว่าที่ร้อยโท ดร.จิระชัย ยมเกิด จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ กรุณา รีสอร์ต อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา