โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามโครงการเมืองพานเมืองผ่านต้องแวะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามโครงการเมืองพานเมืองผ่านต้องแวะ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 21 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 363 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            อาจารย์สุภัทรจิตต์  มโนสด อาจารย์สิริสาสน์  พันธ์มณีอาจารย์รจนา  บุญลพและนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามโครงการเมืองพานเมืองผ่านต้องแวะให้กับเยาวชนในตำบลม่วงคำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอพาน ร่วมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกรวมทั้งได้รับความรู้และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาท

ภาพ: นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา