โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชีจัดอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับ NPAEs และ เจาะลึกการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาการบัญชีจัดอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับ NPAEs และ เจาะลึกการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี” ในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 เพื่อบริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่ผู้ทำบัญชี,  ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ โดยในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับ NPAEs และการวางแผนภาษีสำหรับ NPAEs”  โดยมี ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เป็นวิทยากร ณ โรงแรม แกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย และวันที่ 17 ธันวาคม 2560 จัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษี และการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งการวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย” โดยท่านอาจารย์สุรพล  วัฒนโยธิน  สรรพากรพื้นที่เชียงราย เป็นวิทยากร ณ โพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปาร์ เชียงราย ซึ่งทั้งสองหลักสูตรได้ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ แล้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา