โลโก้เว็บไซต์ นศ.การบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand Accounting U-Challenge 2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand Accounting U-Challenge 2017

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1851 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         นักศึกษาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัลในการแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอุดมศึกษา Thailand Accounting U-Challenge 2017 วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 32 สถาบัน 74 ทีมทั่วประเทศ ซึ่ง มทร.ล้านนา เชียงรายส่งเข้าแข่งขันจำนวน 3 ทีม และได้รับรางวัลทั้ง 3 ทีม ประกอบด้วย

ทีมนายศุภวิชญ์ หน่อแก้ว และ นางสาวเบญจวรรรณ บุญธรรม ได้รับรางวัลดีเด่นที่2

ทีมนายกิตติศักดิ์ เครื่องสนุก และ นางสาวสาริณี นัยติ๊บ ได้รับรางวัลดีเด่นที่4

ทีมนางสาวสุปราณี เกเยน และ นายชยุตม์ วิรัตน์เกษม ได้รับรางวัลดีเด่นที่5ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา